MV ARGYLE at Rothesay (Gordon Stirling)

MV ARGYLE at Rothesay (Gordon Stirling)