MV Argyle leaving Rothesay (Kenny Donaldson)

MV Argyle leaving Rothesay (Kenny Donaldson)