Prince Edward approaching Balmaha 10 June 1951 (Alasdair Young)

Prince Edward approaching Balmaha 10 June 1951 (Alasdair Young)