Scottish Viking Ex Rosyth ferry Ventspils May 2014 (Elsie Hinshalwood)

Scottish Viking Ex Rosyth ferry Ventspils May 2014 (Elsie Hinshalwood)